Program przedszkola oraz podstawa programowa wychowania przedszkolnego

program

Edukacyjna działalność nauczycieli naszego przedszkola zgodnie z podstawą programową, ma na celu:

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe;
3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4.Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

Cele wychowania przedszkolnego są osiągane poprzez realizację zadań wynikających z obszarów edukacyjnych, określonych w programie:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i tańce.
 9. Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Koncepcja pracy z dziećmi w naszym przedszkolu, to koncepcja integralnej realizacji zadań i treści programowych wszystkich obszarów edukacyjnych, a więc traktowanie rozwoju dziecka w sposób całościowy. Tak rozumiana realizacja programu zapewnia równoczesne oddziaływanie na różne sfery osobowości małych dzieci. Zapewnia też stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, a także równoczesną realizację zadań poznawczych, kształcących i wychowawczych.

Zarówno zadania główne, jak i wspomagające działalność naszego przedszkola staramy się realizować przy współudziale rodziców lub opiekunów dzieci. Wobec nich nasza placówka stara się pełnić funkcje doradczą i wspomagającą działania wychowawcze. Pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, a w razie potrzeby w podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej. Informujemy o postępach dziecka, uzgadniamy kierunki pracy i zadania do wykonania oraz sposoby postępowania przy ich realizacji.

 

POSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO